Kvalita

Cieľom spoločnosti Plast-Press s.r.o. je vyrábať výrobky a poskytovať služby takým spôsobom, aby boli optimálne uspokojené potreby a požiadavky súčasných i budúcich zákazníkov na zhodu, spoľahlivosť a bezpečnosť výrobku, ďalej na kvalitu, ceny a termíny dodania a v neposlednom rade na minimálne dopady na životné prostredie.

Tieto požiadavky chce spoločnosť Plast-Press s.r.o. napĺňať s maximálnym využitím znalostí a skúseností svojich pracovníkov, skúseností zákazníkov a dodávateľov a s využívaním nových poznatkov vedy a techniky.

  • dosahovať stabilnú kvalitu všetkých svojich výrobkov súčasne so zlepšovaním celkovej výkonnosti spoločnosti
  • prijímať a vyhodnocovať konkrétne ciele kvality jednotlivých pracovníkov spoločnosti pre zlepšovanie systému manažérstva kvality a kvality svojich výrobkov
  • plniť súčasné i budúce požiadavky, potreby a očakávania zákazníkov, konečných užívateľov a zainteresovaných strán a tým prispievať k udržiavaniu okruhu stálych i nových zákazníkov
  • vytvoriť a udržiavať efektívny a účinný systém manažérstva kvality tak, aby plnil požiadavky naňho kladené
  • zvyšovať kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a angažovanosť zamestnancov spoločnosti pre zabezpečenie zhody, spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality výrobkov
  • zlepšovať dodávateľsko-odberateľské vzťahy a zapojiť zákazníkov a dodávateľov spoločnosti do procesu neustáleho zlepšovania kvality výrobkov spoločnosti Plast-Press s.r.o

Spoločnosť Plast-Press s.r.o. má zavedený systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001.